سیب بهاری (زودرس)

سیب بهاری (زودرس)

اشتراک گذاری:

نمونه کار مرتبط

سیب شیک

سیب شیک

سیب شیک

سیب بهاری کشیده

سیب بهاری کشیده

سیب بهاری کشیده

سیب خونی (تو سرخ)

سیب خونی (تو سرخ)

سیب تو سرخ یکی از انواع سیب است که به صورت طبیعی در برخی مناطق دنیا مانند آذربایجان ایران و جمهوری آذربایجان و مناطق اطراف شاهرود و برخی مناطق هلند و آفریقای جنوبی یافت می‌شود.