سیب شیک

سیب شیک

اشتراک گذاری:

نمونه کار مرتبط

سیب گلاب پاییزه

سیب گلاب پاییزه

سیب گلاب پاییزه

سیب قالا فرانسه (دیررس)

سیب قالا فرانسه (دیررس)

سیب قالا فرانسه (دیررس)

سیب سفید فرانسه

سیب سفید فرانسه

درختان سیب نسبتا” به شرایط خاک بی تفاوت هستند و در دامنه گسترده ای ازمقادیر PH و سطوح حاصلخیزی رشد می کنند.