سیب قالا فرانسه (دیررس)

سیب قالا فرانسه (دیررس)

اشتراک گذاری:

نمونه کار مرتبط

سیب سفید لبنان

سیب سفید لبنان

نهال سیب سفید لبنان در مرداد ماه میرسد. درختان توسعه گسترده و خوبی برخوردار هستند. کارایی خوبی دارند و شیرین و سفت هستند.

سیب بهاری کشیده

سیب بهاری کشیده

سیب بهاری کشیده

سیب بهاری (زودرس)

سیب بهاری (زودرس)

سیب بهاری (زودرس)