سیب گلاب پاییزه

سیب گلاب پاییزه

اشتراک گذاری:

نمونه کار مرتبط

سیب میراکل

سیب میراکل

سیب میراکل

سیب سفید فرانسه

سیب سفید فرانسه

درختان سیب نسبتا” به شرایط خاک بی تفاوت هستند و در دامنه گسترده ای ازمقادیر PH و سطوح حاصلخیزی رشد می کنند.

سیب بهاری کشیده

سیب بهاری کشیده

سیب بهاری کشیده