گردوی محلی

اشتراک گذاری:

نمونه کار مرتبط

گردوی خوشه ای

گردوی خوشه ای

گردو خوشه ای 40 سال پیش توسط اسراعیلی ها به مرکز تحقیقات باغبانی کرج اورده شد و از انجا تکثیر یافت.این گردو در هر خوشه ی خود 5 الی 25 گردو دارد.زود بازده بودن این گردو و دیر گل بودن ان که مقاومت به مناطق سردسیری را دارد و پایه کوتاه بودن وباردهی جانبی و

گردوی کاغذی درشت

گردوی کاغذی درشت

خرید نهال گردو اسرائیلی پاکوتاه پیوندی واریته ای جدید است که از کاشت هسته بذری با تلقیح آزاد از یک رقم گردوی کالیفرنیایی در آمریکا به دست آمده است. خرید نهال گردوی اسرائیلی پاکوتاه پیوندی ظرفیت باردهی بسیار بالا و حداقل تا ۶۰ درصد بیش از ارقام نهال گردو دیگر است. خرید نهال گردو اسرائیلی پاکوتاه