محمود علیقلی زاده

مسئول ارقام و پیوند نهالستان های شرکت با 30 سال سابقه

.

دکتر ابراهیم زاهدی

مسئول کلینیک و آفات و بیماری های گیاهی در نهالستانها

دفتر مرکزی

مهندس بهرام علیقلی زاده

مدیر عامل شرکت کارشناس گیاه پزشکی و کارشناس تاسیسات (گلخانه و سردخانه)

.

امین حق دوست

کارشناس گیاه پزشکی

.

مهندس سروش زیرکی

کارشناس باغبانی مسئول فنی نهالستانهای شرکت

فرهاد علیقلی زاده

نایب رئیس هیئت مدیره و مشاوره حقوقی شرکت

.

مهندس خانم گیتا همتی

کارشناس گیاه پزشکی

.

مهندس حمید خلیلوند

مسئول نهالستانهای شهرستان میاندوآب کارشناس رسمی دادگستری و همچنین جانمایی و تفسیر عکسهای هوایی مساحی و ترسیم کروکی UTM

سعید علیقلی زاده

رئیس هیئت مدیره، مدیر فروش، واردات، صادرات نهال و محصولات با 25 سال سابقه

آقاویردی علیقلی زاده

سرپرست تولید نهال شرکت با 30 سال سابقه

.

مهندس محمدرضا نوروزی آذر

کارشناس آزمایشگاه خاک و آب با بیش از 25سال سابقه

ansaplant-adminهمکاران و کارشناسان